ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ НЕГІЗДЕРІ

Н.Ə. Асқаров, Ж.Б. Нəлібаев, Б.Б. Белғара
Бұл басылымда меншік нысанына қарамастан барлық мекемелерде,кəсіпорындар мен ұйымдарда іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру мəселелері егжей-тегжейлі сөз болған. Кітап іс қағаздарын жүргізу мен ұйымдастыру тəртібін реттейтін қолданыстағы заңи жəне нормативтік-əдістемелік актілер негізінде əзірленген. Мұнда іс қағаздарын жүргізу нысандары мен əдістері, əр түрлі құжаттарды əзірлеу тəртібі қарастырылып, құжаттар мен анықтамалық материалдарды ресімдеудің көрнекі үлгілері келтірілген. Кітапта ұсынылып отырған іс қағаздарын жүргізу жүйесі əмбебаптық сипатта. Оны барлық кəсіпорындардың қызметінде пайдалануға болады.


Сайт бойынша іздеу