Терминдер: Ё

елтаңбалы мөр / печать гербовая / eltangbaly mor елтаңбатану, гербтану / геральдика / eltangbatanu, gerbtanu емделуші, пациент / пациент / emdelushi, pacient ерекше белгілер / особые приметы / erekshe belgiler есеп / отчет / esep есепберушілік, есеп беруге міндеттілік / подотчетность / esepberushilik, esep beruge mindettilik есепті, есеп беретін / подотчетный / esepti, esep beretin есептілік / отчетность / eseptilik есептен шығару, шығынға жазу / списание / esepten shygaru, shygynga zhazu еске салу хаты / письмо-напоминание / eske salu khaty ескертпе белгі / ремарка / eskertpe belgi ескерту хаты / письмо-предупреждение / eskertu khaty ескерту, алдын алу / предупреждение / eskertu, aldyn alu еңбек келiсiмi / соглашение трудовое / engbek kelisimi еңбек сіңірген жылдар / выслуга лет / engbek singirgen zhyldar Еңбек шартын тоқтату / Прекращение трудового договора / Engbek shartyn toqtatu еңбек шартының нысанасы / предмет трудового договора / engbek shartynyng nysanasy еңбек өнімділігі / производительность труда / engbek onimdiligi еңбекке ақы төлеу / плата труда / engbekke aqy toleu еңбекке мерзімдік ақы төлеу / повременная оплата труда / engbekke merzimdik aqy toleu еңбекті кесімді төлем / сдельная оплата труда / engbekti kesimdi tolem