Терминдер: А

абонемент / абонемент / abonement аброгация / аброгация / abrogaciya аваль / аваль / avaly аванжоба / аванпроект / avanzhoba авантитул / авантитул / avantitul авариялық-құтқару қызметі / служба аварийно-спасательная / avariyalyq-qutqaru qyzmeti авиаброкер, авиаделдал / авиаброкер / aviabroker, aviadeldal авиациялық қауіпсіздік / безопасность авиационная / aviaciyalyq qauipsizdik автокод / автокод / avtokod автоматтандырылған жобалау жүйесі / система проектирования автоматизированная / avtomattandyrylgan zhobalau zhuyesi автоним / автоним / avtonim авторлық куәлік / свидетельство авторское / avtorlyq kualik автоформат / автоформат / avtoformat агент / агент / agent агенттік / агентство / agenttik агенттік келісім / соглашение агентское / agenttik kelisim адамның жеке басына қарсы қылмыс / преступление против личности / adamnyng zheke basyna qarsy qylmys азаматтық заңнама / гражданское законодательство / azamattyq zangnama азаматтық неке / гражданский брак / azamattyq neke азаматтық халді жазу актісі / акт записи гражданского состояния / azamattyq khaldi zhazu aktisi азаматтық қызмет / гражданская служба / azamattyq qyzmet азаматтық құқық / гражданское право / azamattyq quqyq азаматтық құқықтар мен міндеттер / гражданские права и обязанности / azamattyq quqyqtar men mindetter азаматтық-құқықтық мәмілелер / гражданско-правовые сделки / azamattyq-quqyqtyq mamileler айдарлар тізімі, рубрикатор / рубрикатор / aydarlar tizimi, rubrikator айлықақы / оклад / aylyqaqy айқарма титул бет / разворотный титульный лист / ayqarma titul bet аккредиттеу / аккредитация / akkreditteu аксессуар / аксессуар / aksessuar аксиома / аксиома / aksioma акт, кесім / акт / akt, kesim актілеу / актировать / aktileu акцептелген, құпталған / акцептованный / akceptelgen, quptalgan акциз / акциз / akciz акцизделетін тауарлар / подакцизные товары / akcizdeletin tauarlar акционер / акционер / akcioner алимент / алимент / aliment аллигат / аллигат / alligat альтруизм / альтруизм / alytruizm альфа / альфа / alyfa алқаби / присяжный заседатель / alqabi ант / присяга / ant антиква / антиква / antikva антиквариат, көненің көзі / антиквариат / antikvariat, konening kozi анықтама бюросы / бюро справочное / anyqtama byurosy анықтамалық материал / справочный материал / anyqtamalyq material анықтау / верификация / anyqtau анықтаушы / дознаватель / anyqtaushy апелляция, шағым арыз / апелляция / apellyaciya, shagym aryz апостиль / апостиль / apostily аппараттық құралдар / средства аппаратные / apparattyq quraldar аралас шарт / смешанный договор / aralas shart арнайы мемлекеттік мұрағат / специальный государственный архив / arnayy memlekettik muragat арнайы тексеріс / проверка специальная / arnayy tekseris арнайы қызмет / спецслужба / arnayy qyzmet арнау, бағыттау / адресовать / arnau, bagyttau арнаулы бланк / бланк конкретного вида / arnauly blank арнаулы салық режімі / специальный налоговый режим / arnauly salyq rezhimi артық шығын; мөлшерден тыс жұмсалу / перерасход / artyq shygyn; molsherden tys zhumsalu артықшылық / преимущество / artyqshylyq артықшылықты акциялар, артықшылық берілген акциялар / акции привилегированные / artyqshylyqty akciyalar, artyqshylyq berilgen akciyalar археография / археография / arkheografiya археология / археология / arkheologiya архетип / архетип / arkhetip архиватор / архиватор / arkhivator архивация / архивация / arkhivaciya астар / подоплека / astar асыраушысынан айырылу / потеря кормильца / asyraushysynan ayyrylu аттестаттау / аттестация / attestattau атқарушы директор / директор исполнительный / atqarushy direktor атқарған қызметінің тізімі / послужной список / atqargan qyzmetining tizimi аударым арқылы есеп айырысу / платёж безналичный / audarym arqyly esep ayyrysu аударымды вексель / переводной вексель / audarymdy veksely аудиовизуалды құжат / аудиовизуальный документ / audiovizualdy quzhat ашық кілт / открытый ключ / ashyq kilt ашық хат / письмо открытое / ashyq khat ағын типті сканер / сканер потоковый / agyn tipti skaner ақпарат тарату / распространение информации / aqparat taratu ақпараттық іздестіру / поиск информационный / aqparattyq izdestiru ақпараттық жүйе / система информационная / aqparattyq zhuye ақпараттық хат / письмо информационное / aqparattyq khat ақпараттық құжат / документ информационный / aqparattyq quzhat ақпараттық-іздестіру жүйесі / система информационно-поисковая / aqparattyq-izdestiru zhuyesi ақпараттың тұтынушысы, ақпарат тұтынушы / потребитель информации / aqparattyng tutynushysy, aqparat tutynushy ақтау / оправдание / aqtau ақтау үкімі / приговор оправдательный / aqtau ukimi ақтау; оңалту / реабилитация / aqtau; ongaltu ақша мәмілесі / сделка денежная / aqsha mamilesi ақшаны шектеу / рестрикция денежная / aqshany shekteu ақылы / платный / aqyly