Терминдер: Б

бiрлесе орындаушы / соисполнитель / birlese oryndaushy біліктілікті арттыру / повышение квалификации / biliktilikti arttyru бір мандатты сайлау округі / округ одномандатный избирательный / bir mandatty saylau okrugi біріге жалдау / соаренда / birige zhaldau бажсыз / беспошлинный / bazhsyz байқау / смотр / bayqau байқау кеңесі / совет наблюдательный / bayqau kengesi бандероль / бандероль / banderoly бас / генеральный / bas Бас директор / Генеральный директор / Bas direktor бас жоспар, негізгі жоспар / план генеральный / bas zhospar, negizgi zhospar бас редактор / редактор главный / bas redaktor бас сенімхат / доверенность генеральная / bas senimkhat бас тарту төлемі / отступное, отступные / bas tartu tolemi бас тарту хаты / письмо-отказ / bas tartu khaty бас тарту, қабыл алмау / отказ / bas tartu, qabyl almau бас хатшы / секретарь генеральный / bas khatshy бас, басты / главный / bas, basty баспасөз релизі / пресс-релиз / baspasoz relizi бастамашылық құжат / документ инициативный / bastamashylyq quzhat басты ұйым / организация головная / basty uyym басшы / глава / basshy басшылық / руководство / basshylyq басқа мекенжайға жіберу, басқа мекенжайға жолдау / переадресовка / basqa mekenzhayga zhiberu, basqa mekenzhayga zholdau басқару пункттері / пункты управления / basqaru punktteri басқару шешімі / решение управленческое / basqaru sheshimi басқару қызметі / деятельность управленческая / basqaru qyzmeti басқаруды құжатнамалық қамтамасыз ету қызметі / служба документационного обеспечения управления (ДОУ) / basqarudy quzhatnamalyq qamtamasyz etu qyzmeti басқарушы, реттеуші / распорядитель / basqarushy, retteushi баяндама / доклад / bayandama бақылау тексеріс / проверка контрольная / baqylau tekseris бақылау-өткізу режімі / режим контрольно-пропускной / baqylau-otkizu rezhimi бейнелеу құжаты / документ изобразительный / beyneleu quzhaty бейнехат / видеограмма / beynekhat бейнехат құжаты / видеограмма документа / beynekhat quzhaty бейнеқұжат / видеодокумент / beynequzhat белгі / отметка / belgi белгі соғу; атап өту / отметить / belgi sogu; atap otu белгі‚ таңба / разметка / belgi‚ tangba бербоут-чартер / бербоут-чартер / berbout-charter бернс-нот / бернс-нот / berns-not беру, тапсыру / выдача / beru, tapsyru библиографиялық сілтемелер / ссылки библиографические / bibliografiyalyq siltemeler билет / билет / bilet биоалуантүрлілік / биоразнообразие / bioaluanturlilik биотұрақтылық / биостойкость / bioturaqtylyq биржалық мәміле / сделка биржевая / birzhalyq mamile бланк / бланк / blank бланк өнімдері / продукция бланочная / blank onimderi бланко-вексель / бланко-вексель / blanko-veksely болашақты жоспарлау / планирование перспективное / bolashaqty zhosparlau борыштық міндеттемелер / обязательства долговые / boryshtyq mindettemeler брутто / брутто / brutto бухгалтерлік есепшот / счет бухгалтерского учета / bukhgalterlik esepshot бухгалтерлік құжат / документ бухгалтерский / bukhgalterlik quzhat бюджет / бюджет / byudzhet бюджет бағдарламасының әкімшісі / администратор бюджетной программы / byudzhet bagdarlamasynyng akimshisi бюджет тізімдемесі / роспись бюджетная / byudzhet tizimdemesi бюджеттік / бюджетный / byudzhettik бюджеттік инвестициялық жоба / проект инвестиционный бюджетный / byudzhettik investiciyalyq zhoba бюджеттік шот / счет бюджетный / byudzhettik shot бюджеттің теңдестірімділігі / сбалансированность бюджета / byudzhetting tengdestirimdiligi бұйрық беру / приказание / buyryq beru бөлісу / распределение / bolisu бөлу; атап көрсету / выделить / bolu; atap korsetu