Терминдер: Д

даму жоспары / план развития / damu zhospary дауыс беру / голосование, голосовать / dauys beru дауыс беруші / выборщик / dauys berushi дауыс беруші акциялар / акции голосующие / dauys berushi akciyalar дауысқа салу / голосование / dauysqa salu декрет / декрет / dekret делдалдық / посредничество / deldaldyq делдалдық қызметтер көрсету / посреднические услуги / deldaldyq qyzmetter korsetu делегат / делегат / delegat делегация / делегация / delegaciya демалыс / выходной / demalys демалыс жәрдемақысы / пособие выходное / demalys zhardemaqysy демпингке қарсы баж / пошлина антидемпинговая / dempingke qarsy bazh депозитарлық шарт / депозитарный договор / depozitarlyq shart депозиттеу / депозитарий / depozitteu депутаттар палатасы / палата депутатов / deputattar palatasy дербес баланс / самостоятельный баланс / derbes balans дербес зейнетақы / персональная / derbes zeynetaqy дербес мекеме / автономное учреждение / derbes mekeme деректі іздестіру / поиск документальный / derekti izdestiru деректі ескерткіш / памятник документальный / derekti eskertkish деректанулық талдау / анализ источниковедческий / derektanulyq taldau деректерді жаңарту / актуализация данных / derekterdi zhangartu деңгейлес тексеріс / ревизия горизонтальная / denggeyles tekseris диаграмма / диаграмма / diagramma диазография / диазография / diazografiya диктат / диктат / diktat диктатор / диктатор / diktator диктатура / диктатура / diktatura дилемма / дилемма / dilemma дилер / дилер / diler дилетанттық / дилетантство / diletanttyq дипломатия / дипломатия / diplomatiya дипломатиялық дәреже / ранг дипломатический / diplomatiyalyq darezhe дипломатиялық хат жазысу (алмасу) / переписка дипломатическая / diplomatiyalyq khat zhazysu (almasu) директор / директор / direktor Директорлар кеңесі / Совет директоров / Direktorlar kengesi дирекция / дирекция / direkciya дистрибьютор / дистрибьютор / distribyyutor домалақ арыз / анонимка / domalaq aryz дыбыстық-бейнелік құжат / документ аудиовизуальный / dybystyq-beynelik quzhat дүниежүзілік қауымдастық / сообщество мировое / duniezhuzilik qauymdastyq дәйексіз‚ дәлелсіз / голословно / dayeksiz‚ dalelsiz дәлелдемелердің қатыстылығы / относимость доказательств / daleldemelerding qatystylygy