Терминдер: Ж

жазба құжаттың түрі / вид письменного документа / zhazba quzhattyng turi жазбаша дәлелдеме / письменное доказательство / zhazbasha daleldeme жазбаша растау / подтверждение письменное / zhazbasha rastau жазбаша сауалнама / письменной опрос / zhazbasha saualnama жазбаша хабарлама / письменное уведомление / zhazbasha khabarlama жазбаша құжат / письменный документ / zhazbasha quzhat жазу жылдамдығы / скорость записи / zhazu zhyldamdygy жалақы сақталмайтын демалыс / отпуск без сохранения заработной платы / zhalaqy saqtalmaytyn demalys жалақы қорының мөлшерден тыс жұмсалуы / перерасход фонда заработной платы / zhalaqy qorynyng molsherden tys zhumsaluy жалпы бланк / бланк общий / zhalpy blank жалпы бөлімі / общий отдел / zhalpy bolimi жалпы нөмірлеу / валовая нумерация / zhalpy nomirleu жалған неке / брак фиктивный / zhalgan neke жалған қол / подделка подписей / zhalgan qol жалған құжат / подлинный документ / zhalgan quzhat жария ету / разглашение / zhariya etu жарнама таратушы / рекламораспространитель / zharnama taratushy жартылай жазу / полуустав / zhartylay zhazu жарыссөз / прения / zharyssoz жасырын сайлау / выборы тайные / zhasyryn saylau жауапкершілік негіздері / основания ответственности / zhauapkershilik negizderi жедел есеп / отчет оперативный / zhedel esep жедел жоспарлау / планирование оперативное / zhedel zhosparlau жеделақпар / депеша / zhedelaqpar жеке іс қағазы / дело личное / zheke is qagazy жеке тектік құжат / документ личного происхождения / zheke tektik quzhat жеке шығу тегінің мұрағат қоры / архивный фонд личного происхождения / zheke shygu tegining muragat qory жеке құжат / документ личный / zheke quzhat жеке құрам / состав личный / zheke quram жеке үймерет / помещение изолированное / zheke uymeret желімдеп жабыстыру / склейка / zhelimdep zhabystyru желдетілетін үймерет / помещение вентилируемое / zheldetiletin uymeret жергілікті өзін-өзі басқару органдары / органы местного самоуправления / zhergilikti ozin-ozi basqaru organdary жетекші, басшы / руководитель / zhetekshi, basshy жеңіл өнеркәсіп / промышленность легкая / zhengil onerkasip жиексызба; абрис / абрис / zhieksyzba; abris жинақ / свод / zhinaq жиынтық балансы / баланс сводный / zhiyntyq balansy жиынтық бюджет / сводный бюджет / zhiyntyq byudzhet жиынтық кесте / таблица сводная / zhiyntyq keste жиынтық мәлімет / сводка / zhiyntyq malimet жоба авторы / автор проекта / zhoba avtory жоба-жоспар / план-проект / zhoba-zhospar жобалау / проектирование / zhobalau жобалау-сметалық құжаттама / проектно-сментная документация / zhobalau-smetalyq quzhattama жобаның паспорты / паспорт проекта / zhobanyng pasporty жол берілетін шекті деңгей / предельно допустимый уровень / zhol beriletin shekti denggey жоспар / план / zhospar жоспарлау / планирование / zhosparlau жоспарлаушы / планировщик / zhosparlaushy жоспарлы тексеру / плановая проверка / zhosparly tekseru жоғары / высший / zhogary жоқ борышкер / отсутствующий должник / zhoq boryshker жылдық / годовой / zhyldyq жылдық / годовщина / zhyldyq жылдық баланс, теңгерім / баланс годовой / zhyldyq balans, tenggerim жылдық есеп / отчет годовой / zhyldyq esep жылдық жиынтық табыс / совокупный годовой доход / zhyldyq zhiyntyq tabys жылдық жоспар / план годовой / zhyldyq zhospar жылдық қаржылық есептілік / отчетность финансовая годовая / zhyldyq qarzhylyq eseptilik жылнама / анналы / zhylnama жүйе әкімшісі / администратор системный / zhuye akimshisi жүйелі талдау / системный анализ / zhuyeli taldau жүк жөнелтуші / грузоотправитель / zhuk zhoneltushi жүк тасымалдаушы / грузоперевозчик / zhuk tasymaldaushy жүк тасымалы / грузоперевозки / zhuk tasymaly жүктеу; қою / возложить / zhukteu; qoyu жұмыс күші / рабочая сила / zhumys kushi жұмыс көлемі / объем работы / zhumys kolemi жұмыс стансасы / станция рабочая / zhumys stansasy жұмыс уақыты / рабочее время / zhumys uaqyty жұмыс уақытын есепке алу табелі / табель учета рабочего времени / zhumys uaqytyn esepke alu tabeli жұмыспен өтеу / отработать / zhumyspen oteu жұмыссыздық / безработица / zhumyssyzdyq жұмыстан шығу жәрдемақысы / выходное пособие / zhumystan shygu zhardemaqysy жұмысқа қабілеттілік / работоспособность / zhumysqa qabilettilik жұрт алдында сөйленген сөз / выступление публичное / zhurt aldynda soylengen soz жәбірленуші / потерпевший / zhabirlenushi жөнелтілген құжат / отправляемый документ / zhoneltilgen quzhat жөнсілтер, жолсілтеме / путеводитель / zhonsilter, zholsilteme