Терминдер: З

заң актісі / акт юридический / zang aktisi заң шығарушы орган / орган законодательный / zang shygarushy organ заңдар жинағы / свод законов / zangdar zhinagy заңды деректемелер / реквизиты юридические / zangdy derektemeler заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру / реорганиза́ция юридического лица / zangdy tulgalardy qayta uyymdastyru заңды өкіл / представитель законный / zangdy okil заңдық міндеттілік / обязанность юридическая / zangdyq mindettilik заңнамалық акт / акт законодательный / zangnamalyq akt заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер / подазконные нормативные правовые акты / zangga taueldi normativtik quqyqtyq aktiler зейнетақы шарты / пенсионный договор / zeynetaqy sharty зерттеу жоспары / план исследования / zertteu zhospary зияткерлік меншік құқығы / права интеллектуальной собственности / ziyatkerlik menshik quqygy