Терминдер: О

облыстың бюджеті / бюджет области / oblystyng byudzheti одақ, бірлестік / альянс / odaq, birlestik ойма жазу / гравюра / oyma zhazu округ / округ / okrug оператор / оператор / operator оптикалық проекция / проекция оптическая / optikalyq proekciya опциондық келісімшарт / опционный контракт / opciondyq kelisimshart орден / орден / orden ордер / ордер / order ордерлік бағалы қағаздар / ордерная ценная бумага / orderlik bagaly qagazdar ортақ иеленуші / совладелец / ortaq ielenushi орындаудың жеке мерзімдері / сроки индивидуальные исполнения / oryndaudyng zheke merzimderi отбасылық мұрағат / архив семейный / otbasylyq muragat оқиға / прецедент / oqiga оқытушы / преподаватель / oqytushy