Терминдер: С

сайлау / выборы / saylau сайлау жүйесі / система электоральная / saylau zhuyesi сайлау комиссияларының өкілеттілік мерзімдері / сроки полномочий избирательных комиссий / saylau komissiyalarynyng okilettilik merzimderi сайлау округі / округ избирательный / saylau okrugi сайлау құқығы / право избирательное / saylau quqygy салыстырма тексеріс / сверка / salystyrma tekseris салыстырмалы талдау / сравнительный анализ / salystyrmaly taldau санақ парағы / переписной лист / sanaq paragy сапа сертификаты / сертификат качества / sapa sertifikaty сапар / визит / sapar сараптама актісі / акт экспертизы / saraptama aktisi сараптамалық баға / сараптамалық баға / saraptamalyq baga сатып алу-сату шарты / договор купли-продажи / satyp alu-satu sharty сатып алудың басым құқығы / преимущественное право покупки / satyp aludyng basym quqygy сауалнамаға жауап беруші / респондент / saualnamaga zhauap berushi саяси акция / акция политическая / sayasi akciya сақтану, бассауғалау / перестраховка / saqtanu, bassaugalau сақтау режімі / режим хранения / saqtau rezhimi сақтауға беру, депозиттеу / депонировать / saqtauga beru, depozitteu сезікті, күдікті / подозреваемый / sezikti, kudikti секретер / секретер / sekreter сенім грамотасы / грамота верительная / senim gramotasy сенім грамотасы / верительная грамота / senim gramotasy сенім, куәлік, иланым / верительный / senim, kualik, ilanym сену индоссаменті / препоручительный индоссамент / senu indossamenti серіктес авторлық / соавторство / seriktes avtorlyq серіктестік, әріптестік / партнерство / seriktestik, ariptestik сервитут / сервитут / servitut сертификаттау / сертификация / sertifikattau сессия / сессия / sessiya сигиллография / сигиллография / sigillografiya сигнатура / сигнатура / signatura симпозиум / симпозиум / simpozium синдикат / синдикат / sindikat сканерден өткізу, сканерлеу / сканирование / skanerden otkizu, skanerleu скотч / скотч / skotch скрижаль / скрижаль / skrizhaly слайд / слайд / slayd слайд-сюжет / слайд-сюжет / slayd-syuzhet Слайд-шоу / Слайд-шоу / Slayd-shou слайдхана / слайдотека / slaydkhana смета / смета / smeta сметалық нормалар / сметные нормы / smetalyq normalar сот ісін жүргізу, сотта іс жүргізу / судопроизводство / sot isin zhurgizu, sotta is zhurgizu сот актілері / судебные акты / sot aktileri сот отырысының хаттамасы / протокол судебного заседания / sot otyrysynyng khattamasy сот сараптамасы / судебная экспертиза / sot saraptamasy сот шешімі / судебное решение / sot sheshimi сот ұйғарымы / сот ұйғарымы / sot uygarymy сот-сараптама қызметі / судебно-экспертная деятельность / sot-saraptama qyzmeti сот-техникалық сараптама / судебно-технической экспертизы / sot-tekhnikalyq saraptama соттылық / подсудность / sottylyq соттың көшпелі сессиясы / сессия суда выездная / sottyng koshpeli sessiyasy спектрограмма / спектрограмма / spektrogramma спикер / спикер / spiker стандарттау / стандартизация / standarttau стандарттық үлгі / стандартный образец / standarttyq ulgi статистикалық деректер / статистические данные / statistikalyq derekter статистикалық есептілік / отчетность статистическая / statistikalyq eseptilik статистикалық кестелер / таблицы статистические / statistikalyq kesteler стеклография, әйнекке жазу / стеклография / steklografiya, aynekke zhazu стела / стела / stela степлер / степлер / stepler стереография / стереография / stereografiya стипендия, шәкіртақы / стипендия / stipendiya, shakirtaqy стратегиялық жоспарлау / планирование стратегическое / strategiyalyq zhosparlau субвенция, мақсатты жәрдем / субвенция / subvenciya, maqsatty zhardem субтитр / субтитр / subtitr судья / судья / sudyya схолия / схолия / skholiya съезд / съезд / syezd сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық / правонарушение коррупционное / sybaylas zhemqorlyq quqyqbuzushylyq сый тартушы / даритель / syy tartushy сыйысымдылық / совместимость / syyysymdylyq сыйға беру, сыйға тарту / дарение / syyga beru, syyga tartu сынап көру / опробование / synap koru сұраулы хат / письмо до востребования / surauly khat сұраунама / вопросник / suraunama сәйкестік сертификаты / сертификат соответствия / saykestik sertifikaty сәйкестікті бағалау / оценка соответствия / saykestikti bagalau сәулелі көшірме / светокопия / sauleli koshirme сөз сөйлеу; сөйленген сөз / выступление / soz soyleu; soylengen soz