Терминдер: Т

тiзiмдiк, табель / табель / tizimdik, tabely тiзiмдеушi, табелші / табельщик / tizimdeushi, tabelshi тізімдеме тізілімі / реестр описей / tizimdeme tizilimi табуляграмма / табуляграмма / tabulyagramma талап қою мерзімінің өтуі / срок исковой давности / talap qoyu merzimining otui талдамалы ақпарат / аналитическая информация / taldamaly aqparat талдау кестесi / таблица аналитическая / taldau kestesi талдау орталығы / аналитический центр / taldau ortalygy тамақ өнеркәсібі / промышленность пищевая / tamaq onerkasibi тану / опознание / tanu тапсырма / поручение / tapsyrma тапсыру тізімдемесі / сдаточная опись / tapsyru tizimdemesi тапсырушы, ұсынушы / податель / tapsyrushy, usynushy тарап / сторона / tarap тараптардың тең құқықтылығы / равноправие сторон / taraptardyng teng quqyqtylygy тарифтiк-мамандық анықтамалық / справочник тарифно-квалификационный / tariftik-mamandyq anyqtamalyq тарифтік торкөз / сетка тарифная / tariftik torkoz тарихи анықтама / справка историческая / tarikhi anyqtama тармақша / подпункт / tarmaqsha тасымалдау құжаттары / перевозочные документы / tasymaldau quzhattary тауарсыз есеп айырысу құжаты / документ бестоварный расчетный / tauarsyz esep ayyrysu quzhaty тағылымдамадан өтушi / стажер / tagylymdamadan otushi таңбалау жүйесі / система знаковая / tangbalau zhuyesi тез жазу, жылдам жазу / скоропись / tez zhazu, zhyldam zhazu тексеріс, тексеру / проверка / tekseris, tekseru тектану / генеалогия / tektanu тергеуші / следователь / tergeushi техникалық жоба / проект технический / tekhnikalyq zhoba техникалық жәрдем / содействие техническое / tekhnikalyq zhardem техникалық регламент / регламент технический (техрегламент) / tekhnikalyq reglament тең түпнұсқалық құжат / документ аутентичный / teng tupnusqalyq quzhat типтік жобалау / проектирование типовое / tiptik zhobalau тоқсандық жоспар / план квартальный / toqsandyq zhospar тоқтату / прекращение / toqtatu транзиттік виза / виза транзитная / tranzittik viza тыңдау / слушание / tyngdau тыңдаушы / слушатель / tyngdaushy түгендеу тізімі / опись инвентаризационная / tugendeu tizimi түгендеу тізімдемесі / опись инвентарная / tugendeu tizimdemesi түптеу материалы / переплетный материал / tupteu materialy түптеуші / переплетчик / tupteushi түсіндіру / разъяснение / tusindiru түсіндіру, түсінік / объяснение / tusindiru, tusinik тұрақтандыру / стабилизация / turaqtandyru тұрақты түрде сақтау үшін құжаттарды іріктеп қабылдау / выборочный прием документов на постоянное хранение / turaqty turde saqtau ushin quzhattardy iriktep qabyldau тұрақты түрде сақтау үшін құжаттарды іріктеп қабылдау / выборочный прием документов на постоянное хранение / turaqty turde saqtau ushin quzhattardy iriktep qabyldau тұрақты тұруға рұқсат, ықтиярхат / вид на жительство / turaqty turuga ruqsat, yqtiyarkhat тұрпатты жоба / проект типовой / turpatty zhoba тәжірибелік үлгі / тәжірибелік үлгі опытный образец / tazhiribelik ulgi тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар / опытно-конструкторские работы / tazhiribelik-konstruktorlyq zhumystar тәртіпсіздік, ретсіздік / беспорядок / tartipsizdik, retsizdik тәуекелдерді бағалау / оценка рисков / tauekelderdi bagalau төлқұжат / паспорт / tolquzhat төлқұжаттау / паспортизация / tolquzhattau төралқа / президиум / toralqa төраға / председатель / toraga төрағалық / төрағалық / toragalyq төтенше жағдай тәртібі / режим чрезвычайного положения / totenshe zhagday tartibi