Терминдер: Ш

шара қолдану / принимать меры / shara qoldanu шартты бұзу / расторжение договора / shartty buzu шарттың күшін жоюы / денонсация договора / sharttyng kushin zhoyuy шарттың мерзімін ұзарту / пролонгация договора / sharttyng merzimin uzartu шақыру / приговор обвинительный / shaqyru шақыру / приглашение / shaqyru шақыру хат / письмо-приглашение / shaqyru khat шақырып алу грамотасы, кері шақырып алу грамотасы / грамота отзывная / shaqyryp alu gramotasy, keri shaqyryp alu gramotasy шек қою белгісі / гриф ограничения / shek qoyu belgisi шектеу іс-шаралары / ограничительные мероприятия / shekteu is-sharalary шешімнің қарар бөлігі / резолютивная часть решения / sheshimning qarar boligi шешуші дауыс / решающий голос / sheshushi dauys шолып байқау / рекогносцировка / sholyp bayqau штаттан тыс / внештатный / shtattan tys шығарылым деректері / выходные данные / shygarylym derekteri шығу визасы / виза выездная / shygu vizasy шығу тегінің сертификаты / сертификат происхождения / shygu tegining sertifikaty шығынды өтеу / возместить убытки / shygyndy oteu шығыс кассалық ордер / ордер расходный кассовый / shygys kassalyq order шығыстар сметасы / смета расходов / shygystar smetasy