Терминдер: Э

экономикалық қоғамдастық / сообщество экономическое / ekonomikalyq qogamdastyq электронды есептілік / отчетность электронная / elektrondy eseptilik электронды пошта арқылы тарату / рассылка электронной почты / elektrondy poshta arqyly taratu Электронды құжат айналымы жүйесі / Система электронного документооборота (СЭД) / Elektrondy quzhat aynalymy zhuyesi электрондық мұрағат / архив электронный / elektrondyq muragat электрондық хабарлама / сообщение электронное / elektrondyq khabarlama электрондық цифрлық қолтаңба құралдары / средства электронной цифровой подписи / elektrondyq cifrlyq qoltangba quraldary электрондық құжат деректемелері / реквизит электронного документа / elektrondyq quzhat derektemeleri электрондық құжатты алушы / получатель электронного документа / elektrondyq quzhatty alushy электрондық құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасын тексеру / проверка электронной цифровой подписи электронного документа / elektrondyq quzhattyng elektrondyq cifrlyq qoltangbasyn tekseru эмиссиялық бағалық қағаздар сертификаты / сертификат эмиссионной ценной бумаги / emissiyalyq bagalyq qagazdar sertifikaty эмиссиялық синдикат / синдикат эмиссионный / emissiyalyq sindikat