Терминдер: Қ

қабылдаушы тарап / принимающая сторона / qabyldaushy tarap қазына билеті / билет казначейский / qazyna bileti қайта аттестаттау / переаттестация / qayta attestattau қайта бейіндеу / перепрофилирование / qayta beyindeu қайта даярлау / переподготовка / qayta dayarlau қайта есеп айырысу / перерасчет / qayta esep ayyrysu қайта есепке алу / переучет / qayta esepke alu қайта капиталдандыру / рекапитализация / qayta kapitaldandyru қайта нөмірлеу / перенумеровать / qayta nomirleu қайта құрылымдау / реструктуризация / qayta qurylymdau қайта ұйымдастыру / реорганизация / qayta uyymdastyru қайтадан дауыс беру / повторное голосование / qaytadan dauys beru қалпына келтіруші, жаңғыртушы / реставратор / qalpyna keltirushi, zhanggyrtushy қалыс қалу / воздержаться / qalys qalu қамқорлыққа алынған / обеспечен / qamqorlyqqa alyngan қамқоршылық / попечительство / qamqorshylyq қарар / резолюция / qarar қаржы жағдайы / положение финансовое / qarzhy zhagdayy қарыз кәсіпорынды күштеп тарату / принудительная ликвидация предприятия-должника / qaryz kasiporyndy kushtep taratu қатты мұқаба / переплет твердый / qatty muqaba қауіп, қауіптілік / опасность / qauip, qauiptilik қауіпті жүк / опасный груз / qauipti zhuk қауіпті қалдықтар / опасные отходы / qauipti qaldyqtar қауіпті қалдықтар паспорты / паспорт опасных отходов / qauipti qaldyqtar pasporty қауіпті өндірістік факторы / опасный производственный фактор / qauipti ondiristik faktory қағаз тасушы / рассыльный / qagaz tasushy қойылған қол, қолы / подпись / qoyylgan qol, qoly қол жеткізу құқығы / право доступа / qol zhetkizu quqygy қол қойылатын бонус / подписной бонус / qol qoyylatyn bonus қол қою кілті сертификатының иесі / владелец сертификата ключа подписи / qol qoyu kilti sertifikatynyng iesi қолжазба құжаты / рукописный документ / qolzhazba quzhaty қолма-қол есеп айырысу / расчет наличный / qolma-qol esep ayyrysu қор ісі / дело фонда / qor isi қорытынды ережелер / положения заключительные / qorytyndy erezheler қорғалатын адам / подзащитный / qorgalatyn adam қорғаншы / опекун / qorganshy қорғаншылық / опекунство / qorganshylyq қоса атқарушылық / совместительство / qosa atqarushylyq қосалқы есепке алу құжаты / документ вспомогательный учетный / qosalqy esepke alu quzhaty қосалқы комиссия / субкомиссия / qosalqy komissiya қосалқы лицензиялық шарт / сублицензионный договор / qosalqy licenziyalyq shart қосымша баяндамашы / қосымша баяндамашы / qosymsha bayandamashy қосымша жалдаушы / поднаниматель / qosymsha zhaldaushy қосымша түсінік; жаңылыссөз, ескертпе / оговорка / qosymsha tusinik; zhangylyssoz, eskertpe қызмет / служба / qyzmet қызметтік тексеру / расследование служебное / qyzmettik tekseru қызметтік хаттар / письма служебные / qyzmettik khattar қыстырғыш / скрепка / qystyrgysh құжат авторы / автор документа / quzhat avtory құжат аясы / поле документа / quzhat ayasy құжат бланкі / бланк документа / quzhat blanki құжат деректемесі / реквизит документа / quzhat derektemesi құжат мәтіндерін редакциялау / редактирование текстового документа / quzhat matinderin redakciyalau құжат тігілетін папка / скоросшиватель / quzhat tigiletin papka құжат қарары / резолюция документа / quzhat qarary құжатталмаған / бездокументарный / quzhattalmagan құжаттама жүйесі / система документации / quzhattama zhuyesi құжаттаманың біріздендірілген жүйесі, құжаттаманың сәйкестендірілген жүйесі / система документации унифицированная / quzhattamanyng birizdendirilgen zhuyesi, quzhattamanyng saykestendirilgen zhuyesi құжаттан үзінді көшірме / выписка из документа / quzhattan uzindi koshirme құжаттарды жүйелеу / систематизация документов / quzhattardy zhuyeleu құжаттарды орындаудың үлгілік мерзімі / срок исполнения документов типовой / quzhattardy oryndaudyng ulgilik merzimi құжаттарды сақтау ұйымы / организация хранения документов / quzhattardy saqtau uyymy құжаттарды сақтауға беру / депонирование документов / quzhattardy saqtauga beru құжаттарды тігу / подшивка документов / quzhattardy tigu құжаттарды топтастыру / группировка документов / quzhattardy toptastyru құжаттарды тұрақты түрде сақтау / постоянное хранение документов / quzhattardy turaqty turde saqtau құжаттарды цифрлау (цифрлық нысанға көшіру) / Оцифровка документов / quzhattardy cifrlau (cifrlyq nysanga koshiru) құжаттарды қабылдау-тапсыру актісі / акт приема-передачи документов / quzhattardy qabyldau-tapsyru aktisi құжаттардың аңдатпасы / аннотация документов / quzhattardyng angdatpasy құжаттардың құқықтық сараптамасы / правовая экспертиза документов / quzhattardyng quqyqtyq saraptamasy құжаттармен жұмысты ұйымдастыру / организация работы с документами / quzhattarmen zhumysty uyymdastyru құжаттау ережелері, құжаттау қағидалары / правила документирования / quzhattau erezheleri, quzhattau qagidalary құжатты іздестірудің сыртқы бейнесі / поисковый образ документа / quzhatty izdestiruding syrtqy beynesi құжатты басып шығару / печать документа / quzhatty basyp shygaru құжатты көбейту / размножение документа / quzhatty kobeytu құжатты орындаудың жеке мерзімі / срок исполнения документа индивидуальный / quzhatty oryndaudyng zheke merzimi құжатты редакциялау / редактирование документа / quzhatty redakciyalau құжаттың біріздендірілген нысанының қызметтік өрісі / служебное поле унифицированной формы документа / quzhattyng birizdendirilgen nysanynyng qyzmettik orisi құжаттың биозақымдануы / биоповреждение документа / quzhattyng biozaqymdanuy құжаттың бүлінуі / повреждение документа / quzhattyng bulinui құжаттың сыртқы белгілері / внешние признаки документа / quzhattyng syrtqy belgileri құжаттың сыртқы нышаны, құжаттың сыртқы белгісі / признак документа внешний / quzhattyng syrtqy nyshany, quzhattyng syrtqy belgisi құжаттың телкөшірмесі, дублет құжат / документ дублетный / quzhattyng telkoshirmesi, dublet quzhat құпия мәліметтер / сведения конфиденциальные / qupiya malimetter құпия өсиет / секретное завещание / qupiya osiet құрмет грамотасы / грамота почетная / qurmet gramotasy құрметті атақ / почетное звание / qurmetti ataq құттықтау хат / адрес приветственный / quttyqtau khat құттықтау хат / письмо поздравительное / quttyqtau khat құқық тәртібі / правопорядок / quqyq tartibi құқық қолдану акті / правоприменительный акт / quqyq qoldanu akti құқықтық нормативтік акт / акт нормативный правовой / quqyqtyq normativtik akt құқықтық акт / правовой акт / quqyqtyq akt құқықтық кадастрдан мәліметтер / сведения из правового кадастра / quqyqtyq kadastrdan malimetter құқықтық мемлекет / правовое государство / quqyqtyq memleket құқықтық мирасқорлық / правопреемство / quqyqtyq mirasqorlyq құқықтық мұрагер / правопреемник / quqyqtyq murager