Терминдер: Ү

үгіт / агитация / ugit үйлестiру кеңесi / совет координационный / uylestiru kengesi үйлестірілген стандарттар / стандарты гармонизированные / uylestirilgen standarttar үлеспайда, дивиденд / дивиденд / ulespayda, dividend