Құжаттар топтамасы: Б

БҰЙРЫҚ (құжаттар мен істерді қабылдау-өткізу комиссиясын құру туралы) / ПРИКАЗ (о создании комиссиипо приему-передачи документов и дел) / BUYRYQ (quzhattar men isterdi qabyldau-otkizu komissiyasyn quru turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (құрылымдық бөлімшелердің индекстері туралы) / ПРИКАЗ (об индексах структурных подразделений) / BUYRYQ (qurylymdyq bolimshelerding indeksteri turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (мөрлер, мөртабандар мен қатаң есептегі бланкілер туралы) / ПРИКАЗ (о печатях, штампах и бланкахстрогой отчетности) / BUYRYQ (morler, mortabandar men qatang eseptegi blankiler turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (сараптау комиссиясын құру туралы) / ПРИКАЗ (о создании экспертной комиссии) / BUYRYQ (saraptau komissiyasyn quru turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (іс қағаз жүргізу қағидаларын ендіру туралы) / ПРИКАЗ (о введении Правил по делопроизводству) / BUYRYQ (is qagaz zhurgizu qagidalaryn endiru turaly) Көру Көшіру Толтыру
Баяндамалық жазба (бөлімнің штат санын ұлғайту қажеттілігі туралы) / Докладная записка (о необходимости увеличения штатной численности отдела) / Bayandamalyq zhazba (bolimning shtat sanyn ulgaytu qazhettiligi turaly) Көру Көшіру Толтыру
Баяндамалық жазба (еңбек тәртібін бұзғаны туралы) / Докладная записка (о нарушении трудовой дисциплины) / Bayandamalyq zhazba (engbek tartibin buzgany turaly) Көру Көшіру Толтыру
Баяндамалық жазба (іссапарға жіберу туралы) / Докладная записка (о командировании) / Bayandamalyq zhazba (issaparga zhiberu turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (ауыстыру туралы) / ПРИКАЗ (о переводе) / BUYRYQ (auystyru turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (еңбек демалысы туралы) / ПРИКАЗ (о трудовом отпуске) / BUYRYQ (engbek demalysy turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (еңбек кітапшаларымен жұмыс жүргізуді жүктеу туралы) / ПРИКАЗ (об ответственном за работу с трудовыми книжками) / BUYRYQ (engbek kitapshalarymen zhumys zhurgizudi zhukteu turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (жалақысы сақталмайтын демалысы туралы) / ПРИКАЗ (об отпуске без сохранения заработной платы) / BUYRYQ (zhalaqysy saqtalmaytyn demalysy turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (жасасқан еңбек шартын бұзу туралы) 1-үлгі / ПРИКАЗ (о расторжении трудового договора) образец 1 / BUYRYQ (zhasasqan engbek shartyn buzu turaly) 1-ulgi Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (жасасқан еңбек шартын бұзу туралы) 2-үлгі / ПРИКАЗ (о расторжении трудового договора) образец 2 / BUYRYQ (zhasasqan engbek shartyn buzu turaly) 2-ulgi Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (жасасқан еңбек шартын бұзу туралы) 3-үлгі / ПРИКАЗ (о расторжении трудового договора) образец 3 / BUYRYQ (zhasasqan engbek shartyn buzu turaly) 3-ulgi Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (жасасқан еңбек шартын тоқтату туралы) 4-үлгі / ПРИКАЗ (о прекращении трудового договора) образец 4 / BUYRYQ (zhasasqan engbek shartyn toqtatu turaly) 4-ulgi Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (жасасқан еңбек шартын тоқтату туралы) 5-үлгі / ПРИКАЗ (о прекращении трудового договора) образец 5 / BUYRYQ (zhasasqan engbek shartyn toqtatu turaly) 5-ulgi Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (жұмысқа қабылдау туралы) / ПРИКАЗ (о приёме на работу) / BUYRYQ (zhumysqa qabyldau turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (көтермелеу туралы) / ПРИКАЗ (о поощрении) / BUYRYQ (kotermeleu turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (қоса атқаратын жұмысты жүктеу туралы) / ПРИКАЗ (о возложении работы по совместительству) / BUYRYQ (qosa atqaratyn zhumysty zhukteu turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (сөгіс жариялау туралы) / ПРИКАЗ (Об объявлении выговора) / BUYRYQ (sogis zhariyalau turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (уақытша болмаған қызметкердің міндетін атқаруды (алмастыруды) жүктеу туралы) / ПРИКАЗ (о возложении выполнения обязанностей временно отсутствующего работника) / BUYRYQ (uaqytsha bolmagan qyzmetkerding mindetin atqarudy (almastyrudy) zhukteu turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (штат кестесі туралы) / ПРИКАЗ (о штатном расписании) / BUYRYQ (shtat kestesi turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (штат құрылымы мен санына және штат кестесіне өзгеріс енгізу туралы) / ПРИКАЗ (о внесении изменений в структуру и штатную численность, штатное расписание) / BUYRYQ (shtat qurylymy men sanyna zhane shtat kestesine ozgeris engizu turaly) Көру Көшіру Толтыру
БҰЙРЫҚ (іссапарға жіберу туралы) / ПРИКАЗ (о командировании) / BUYRYQ (issaparga zhiberu turaly) Көру Көшіру Толтыру
Бұйрықтарды тіркеу журналы / Журнал регистрации приказов / Buyryqtardy tirkeu zhurnaly Көру Көшіру Толтыру