Құжаттар топтамасы: Ө

Өкім (Құжаттама қызметінің жұмысын жетілдіру туралы) / Распоряжение (О совершенствовании работы документационной службы) / Okim (Quzhattama qyzmetining zhumysyn zhetildiru turaly) Көру Көшіру Толтыру
Өкім (кадр іс қағаздарын жүргізу бойынша жұмысты жетілдіру туралы) / Распоряжение (о совершенствовании работыпо кадровому документированию) / Okim (kadr is qagazdaryn zhurgizu boyynsha zhumysty zhetildiru turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (бала күтімі бойынша алған демалыс аяқталмай жұмысқа шығу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком) / OTINISh (bala kutimi boyynsha algan demalys ayaqtalmay zhumysqa shygu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (бала күтіміне байланысты демалыс алу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (об отпуске по уходу за ребенком) / OTINISh (bala kutimine baylanysty demalys alu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (жалақысы сақталмайтын демалыс алу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (об отпуска без сохранения заработной платы) / OTINISh (zhalaqysy saqtalmaytyn demalys alu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (жүктілікке байланысты демалыс алу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (по беременности и родам / OTINISh (zhuktilikke baylanysty demalys alu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (кезекті демалыс алу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (об очередном отпуске) / OTINISh (kezekti demalys alu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (кезекті еңбек демалысын ауыстыру туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (о перенесении очередного трудового отпуска) / OTINISh (kezekti engbek demalysyn auystyru turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (оқу орнынан демалыс алу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (об академическом отпуске) / OTINISh (oqu ornynan demalys alu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (сауықтыру ақысы төленбейтін кезекті еңбек демалысын алу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (об очередном трудовом отпуске без оплаты пособия на оздоровление) / OTINISh (sauyqtyru aqysy tolenbeytin kezekti engbek demalysyn alu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ӨТІНІШ (сауықтыру ақысы төленетін кезекті еңбек демалысын алу туралы) / ЗАЯВЛЕНИЕ (об очередном трудовом отпуске с выплатой пособия на оздоровление) / OTINISh (sauyqtyru aqysy tolenetin kezekti engbek demalysyn alu turaly) Көру Көшіру Толтыру