БҰЙРЫҚ / ПРИКАЗ / BUYRYQ
ЖАЗБА ЕНГІЗУ ҮЛГІСІ / ПРИМЕР ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ / ZhAZBA ENGIZU ULGISI
ХАБАРЛАМА / УВЕДОМЛЕНИЕ / KhABARLAMA
ӨТІНІШ / ЗАЯВЛЕНИЕ / OTINISh